Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 3
PubMed Score 0.00
PubTator Score 1.00

Knowledge Summary

Patent

No data available

Gene RIF (1)

AA Sequence

MEMTKLFSYIVIKNVYYPQVSFGISANTFLLLFHIFTFAYTHRLKPIDMTISHLPLIHILLLFTQAILVS      1 - 70
SDLFESWNIQNNDLKCKIITFLNRVMRGVSICTTCLLSVLQAITISPSTSFLEKFKHISANHTLGFILFS     71 - 140
WVLNMFITNNLLLFIVPTPNRIGASLLFVTEHCYVLPMSYTHRSLFFILMVLRDVIFIGLMVLSSGYG      141 - 208
//

Text Mined References (3)

PMID Year Title