Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 8
PubMed Score 7.69
PubTator Score 6.08

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

  Disease (2)

Disease Target Count P-value
osteosarcoma 7950 5.0e-07
interstitial cystitis 2312 1.1e-02
non primary Sjogren syndrome sicca 891 4.0e-02
Disease Target Count Z-score Confidence
Carcinoma 11493 0.0 0.8

Expression

  Differential Expression (3)

Disease log2 FC p
interstitial cystitis 1.100 1.1e-02
non primary Sjogren syndrome sicca 1.100 4.0e-02
osteosarcoma -2.135 5.0e-07

Gene RIF (1)

AA Sequence

MSECGGRGGGSSSSEDAEDEGGGGGGPAGSDCLSSSPTLATASSAGRLRRGLRGAFLMARQRPELLCGAV   1 - 70
ALGCALLLALKFTCSRAKDVIIPAKPPVSFFSLRSPVLDLFQGQLDYAEYVRRDSEVVLLFFYAPWCGQS   71 - 140
IAARAEIEQAASRLSDQVLFVAINCWWNQGKCRKQKHFFYFPVIYLYHRSFGPIEYKGPMSAVYIEKFVR  141 - 210
RVMKPLLYIPSQSELLDFLSNYEPGVLGYFEFSGSPQPPGYLTFFTSALHSLKKALESTSSPRALVSFTG  211 - 280
EWHLETKIYVLDYLGTVRFGVITNKHLAKLVSLVHSGSVYLHRHFNTSLVFPREVLNYTAENICKWALEN  281 - 350
QETLFRWLRPHGGKSLLLNNELKKGPALFLFIPFNPLAESHPLIDEITEVALEYNNCHGDQVVERLLQHL  351 - 420
RRVDAPVLESLALEVPAQLPDPPTITASPCCNTVVLPQWHSFSRTHNVCELCVNQTSGGMKPSSVSVPQC  421 - 490
SFFEMAAALDSFYLKEQTFYHVASDSIECSNFLTSYSPFSYYTACCRTISRGVSGFIDSEQGVFEAPTVA  491 - 560
FSSLEKKCEVDAPSSVPHIEENRYLFPEVDMTSTNFTGLSCRTNKTLNIYLLDSNLFWLYAERLGAPSST  561 - 630
QVKEFAAIVDVKEESHYILDPKQALMKLTLESFIQNFSVLYSPLKRHLIGSGSAQFPSQHLITEVTTDTF  631 - 700
WEVVLQKQDVLLLYYAPWCGFCPSLNHIFIQLARNLPMDTFTVARIDVSQNDLPWEFMVDRLPTVLFFPC  701 - 770
NRKDLSVKYPEDVPITLPNLLRFILHHSDPASSPQNVANSPTKECLQSEAVLQRGHISHLEREIQKLRAE  771 - 840
ISSLQRAQVQVESQLSSARRDEHRLRQQQRALEEQHSLLHAHSEQLQALYEQKTRELQELARKLQELADA  841 - 910
SENLLTENTWLKILVATMERKLEGRDGAESLAAQREVHPKQPEPSATPQLPGSSPPPANVSATLVSERNK  911 - 980
ENRTD                                   981 - 985
//

Text Mined References (9)

PMID Year Title