Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 6
PubMed Score 0.09
PubTator Score 0.07

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

  Disease (2)

Disease Target Count P-value
malignant mesothelioma 3232 3.9e-06
ovarian cancer 8520 4.8e-06
Disease Target Count Z-score Confidence
Carcinoma 11493 0.0 0.5

Expression

  Differential Expression (2)

Disease log2 FC p
malignant mesothelioma 1.500 3.9e-06
ovarian cancer 1.100 4.8e-06

AA Sequence

MGGRRGPNRTSYCRNPLCEPGSSGGSSGSHTSSASVTSVRSRTRSSSGTGLSSPPLATQTVVPLQHCKIP   1 - 70
ELPVQASILFELQLFFCQLIALFVHYINIYKTVWWYPPSHPPSHTSLNFHLIDFNLLMVTTIVLGRRFIG   71 - 140
SIVKEASQRGKVSLFRSILLFLTRFTVLTATGWSLCRSLIHLFRTYSFLNLLFLCYPFGMYIPFLQLNCD  141 - 210
LRKTSLFNHMASMGPREAVSGLAKSRDYLLTLRETWKQHTRQLYGPDAMPTHACCLSPSLIRSEVEFLKM  211 - 280
DFNWRMKEVLVSSMLSAYYVAFVPVWFVKNTHYYDKRWSCELFLLVSISTSVILMQHLLPASYCDLLHKA  281 - 350
AAHLGCWQKVDPALCSNVLQHPWTEECMWPQGVLVKHSKNVYKAVGHYNVAIPSDVSHFRFHFFFSKPLR  351 - 420
ILNILLLLEGAVIVYQLYSLMSSEKWHQTISLALILFSNYYAFFKLLRDRLVLGKAYSYSASPQRDLDHR  421 - 490
FS                                    491 - 492
//

Text Mined References (7)

PMID Year Title