Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 14
PubMed Score 14.90
PubTator Score 202.24

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (26)

Protein-protein Interaction (4)

Gene RIF (4)

AA Sequence

MLELRHRGSCPGPREAVSPPHREGEAAGGDHETESTSDKETDIDDRYGDLDSRTDSDIPEIPPSSDRTPE   1 - 70
ILKKALSGLSSRWKNWWIRGILTLTMISLFFLIIYMGSFMLMLLVLGIQVKCFHEIITIGYRVYHSYDLP   71 - 140
WFRTLSWYFLLCVNYFFYGETVADYFATFVQREEQLQFLIRYHRFISFALYLAGFCMFVLSLVKKHYRLQ  141 - 210
FYMFAWTHVTLLITVTQSHLVIQNLFEGMIWFLVPISSVICNDITAYLFGFFFGRTPLIKLSPKKTWEGF  211 - 280
IGGFFSTVVFGFIAAYVLSKYQYFVCPVEYRSDVNSFVTECEPSELFQLQTYSLPPFLKAVLRQERVSLY  281 - 350
PFQIHSIALSTFASLIGPFGGFFASGFKRAFKIKDFANTIPGHGGIMDRFDCQYLMATFVHVYITSFIRG  351 - 420
PNPSKVLQQLLVLQPEQQLNIYKTLKTHLIEKGILQPTLKV                 421 - 461
//

Text Mined References (16)

PMID Year Title