Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 6
PubMed Score 73.67

Knowledge Summary

Patent

No data available

AA Sequence

MKFILLWALLNLTVALAFNPDYTVSSTPPYLVYLKSDYLPCAGVLIHPLWVITAAHCNLPKLRVILGVTI   1 - 70
PADSNEKHLQVIGYEKMIHHPHFSVTSIDHDIMLIKLKTEAELNDYVKLANLPYQTISENTMCSVSTWSY   71 - 140
NVCDIYKEPDSLQTVNISVISKPQCRDAYKTYNITENMLCVGIVPGRRQPCKEVSAAPAICNGMLQGILS  141 - 210
FADGCVLRADVGIYAKIFYYIPWIENVIQNN                      211 - 241
//