Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 14
PubMed Score 0.61
PubTator Score 1.20

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

Gene RIF (4)

AA Sequence

MARSLCPGAWLRKPYYLQARFSYVRMKYLFFSWLVVFVGSWIIYVQYSTYTELCRGKDCKKIICDKYKTG   1 - 70
VIDGPACNSLCVTETLYFGKCLSTKPNNQMYLGIWDNLPGVVKCQMEQALHLDFGTELEPRKEIVLFDKP   71 - 140
TRGTTVQKFKEMVYSLFKAKLGDQGNLSELVNLILTVADGDKDGQVSLGEAKSAWALLQLNEFLLMVILQ  141 - 210
DKEHTPKLMGFCGDLYVMESVEYTSLYGISLPWVIELFIPSGFRRSMDQLFTPSWPRKAKIAIGLLEFVE  211 - 280
DVFHGPYGNFLMCDTSAKNLGYNDKYDLKMVDMRKIVPETNLKELIKDRHCESDLDCVYGTDCRTSCDQS  281 - 350
TMKCTSEVIQPNLAKACQLLKDYLLRGAPSEIREELEKQLYSCIALKVTANQMEMEHSLILNNLKTLLWK  351 - 420
KISYTNDS                                 421 - 428
//

Text Mined References (14)

PMID Year Title