Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 4
PubMed Score 737.28
PubTator Score 10.40

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

Gene RIF (2)

AA Sequence

MPWVEPKPRPGPEQKPKLTKPDSATGPQWYQESQESESEGKQPPPGPLAPPKSPEPSGPLASEQDAPLPE   1 - 70
GDDAPPRPSMLDDAPRLPLELDDAPLPEEETPEPTAICRHRHRCHTDCLEGLLSRTFQWLGWQVGAHPWI   71 - 140
FLLAPLMLTAALGTGFLYLPKDEEEDLEEHYTPVGSPAKAERRFVQGHFTTNDSYRFSASRRSTEANFVS  141 - 210
LLVVSYSDSLLDPATFAEVSKLDGAVQDLRVAREKGSQIQYQQVCARYRALCVPPNPILYAWQVNKTLNL  211 - 280
SSISFPAYNHGRHPLYLTGFFGGYILGGSLGMGQLLLRAKAMRLLYYLKTEDPEYDVQSKQWLTHLLDQF  281 - 350
TNIKNILALKKIEVVHFTSLSRQLEFEATSVTVIPVFHLAYILIILFAVTSCFRFDCIRNKMCVAAFGVI  351 - 420
SAFLAVVSGFGLLLHIGVPFVIIVANSPFLILGVGVDDMFIMISAWHKTNLADDIRERMSNVYSKAAVSI  421 - 490
TITTITNILALYTGIMSSFRSVQCFCIYTGMTLLFCYFYNITCFGAFMALDGKREVVCLCWLKKADPKWP  491 - 560
SFKKFCCFPFGSVPDEHGTDIHPISLFFRDYFGPFLTRSESKYFVVFIYVLYIISSIYGCFHVQEGLDLR  561 - 630
NLASDDSYITPYFNVEENYFSDYGPRVMVIVTKKVDYWDKDVRQKLENCTKIFEKNVYVDKNLTEFWLDA  631 - 700
YVQYLKGNSQDPNEKNTFMNNIPDFLSNFPNFQHDINISSSNEIISSRGFIQTTDVSSSAKKKILLF    701 - 767
//

Text Mined References (7)

PMID Year Title