Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 242
PubMed Score 0.00
PubTator Score 4524.25

Knowledge Summary

Patent

No data available

PDB (136)

Gene RIF (162)

AA Sequence

MAEVLRTLAGKPKCHALRPMILFLIMLVLVLFGYGVLSPRSLMPGSLERGFCMAVREPDHLQRVSLPRMV   1 - 70
YPQPKVLTPCRKDVLVVTPWLAPIVWEGTFNIDILNEQFRLQNTTIGLTVFAIKKYVAFLKLFLETAEKH   71 - 140
FMVGHRVHYYVFTDQPAAVPRVTLGTGRQLSVLEVRAYKRWQDVSMRRMEMISDFCERRFLSEVDYLVCV  141 - 210
DVDMEFRDHVGVEILTPLFGTLHPGFYGSSREAFTYERRPQSQAYIPKDEGDFYYLGGFFGGSVQEVQRL  211 - 280
TRACHQAMMVDQANGIEAVWHDESHLNKYLLRHKPTKVLSPEYLWDQQLLGWPAVLRKLRFTAVPKNHQA  281 - 350
VRNP                                   351 - 354
//

Text Mined References (248)

PMID Year Title