Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 2
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent

No data available

AA Sequence

MQRSNHTVTEFILLGFTTDPGMQLGLFVVFLGVYSLTVVGNSTLIVLICNDSHLHTPMYFVVGNLSFLDL   1 - 70
WYSSVYTPKILVICISEDKSISFAGCLCQFFFSAGLAYSECCLLAAMAYDRYVAISKPLLYAQAMSIKLC   71 - 140
ALLVAVSYCGGFINSSIITKKTFSFNFCCENIIDDFFCDLLPLVKLACGEKGCYKFLMYFLLASNVICPA  141 - 210
VLILASYLFIITSVLRISSSQGRLKAFSTCSSHLTSVTLYYGSILYIYALPRSSYSFDMDKIVSTFYTEV  211 - 280
LPMLNPMIYSLRNKDVKEALKKLLP                         281 - 305
//

Text Mined References (2)

PMID Year Title
15496913 2004 Finishing the euchromatic sequence of the human genome.
11237011 2001 Initial sequencing and analysis of the human genome.