Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 0
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent (70)

AA Sequence

MANITRMANHTGRLDFILMGLFRQSKHPALLSVVIFVVFLKALSGNAVLILLIHCDAHLHSPMYFFISQL   1 - 70
SLMDMAYISVTVPKMLLDQVMGVNKVSAPECGMQMFLYLTLAGSEFFLLATMAYDRYVAICHPLRYPVLM   71 - 140
NHRVCLFLASGCWFLGSVDGFMLTPITMSFPFCRSWEIHHFFCEVPAVTILSCSDTSLYETLMYLCCVLM  141 - 210
LLIPVTIISSSYLLILLTVHRMNSAEGRKKAFATCSSHLTVVILFYGAAVYTYMLPSSYHTPEKDMMVSV  211 - 280
FYTILTPVLNPLIYSLRNKDVMGALKKMLTVRFVL                    281 - 315
//