Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 18
PubMed Score 366.49
PubTator Score 100.61

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (8)

Gene RIF (10)

AA Sequence

MLPRWELALYLLASLGFHFYSFYEVYKVSREHEEELDQEFELETDTLFGGLKKDATDFEWSFWMEWGKQW   1 - 70
LVWLLLGHMVVSQMATLLARKHRPWILMLYGMWACWCVLGTPGVAMVLLHTTISFCVAQFRSQLLTWLCS   71 - 140
LLLLSTLRLQGVEEVKRRWYKTENEYYLLQFTLTVRCLYYTSFSLELCWQQLPAASTSYSFPWMLAYVFY  141 - 210
YPVLHNGPILSFSEFIKQMQQQEHDSLKASLCVLALGLGRLLCWWWLAELMAHLMYMHAIYSSIPLLETV  211 - 280
SCWTLGGLALAQVLFFYVKYLVLFGVPALLMRLDGLTPPALPRCVSTMFSFTGMWRYFDVGLHNFLIRYV  281 - 350
YIPVGGSQHGLLGTLFSTAMTFAFVSYWHGGYDYLWCWAALNWLGVTVENGVRRLVETPCIQDSLARYFS  351 - 420
PQARRRFHAALASCSTSMLILSNLVFLGGNEVGKTYWNRIFIQGWPWVTLSVLGFLYCYSHVGIAWAQTY  421 - 490
ATD                                    491 - 493
//

Text Mined References (20)

PMID Year Title