Property Summary

Ligand Count 2
NCBI Gene PubMed Count 25
PubMed Score 50.21
PubTator Score 22.96

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

Gene RIF (4)

AA Sequence

MRLILPVGLIATTLAIAPVRFDREKVFRVKPQDEKQADIIKDLAKTNELDFWYPGATHHVAANMMVDFRV   1 - 70
SEKESQAIQSALDQNKMHYEILIHDLQEEIEKQFDVKEDIPGRHSYAKYNNWEKIVAWTEKMMDKYPEMV   71 - 140
SRIKIGSTVEDNPLYVLKIGEKNERRKAIFTDCGIHAREWVSPAFCQWFVYQATKTYGRNKIMTKLLDRM  141 - 210
NFYILPVFNVDGYIWSWTKNRMWRKNRSKNQNSKCIGTDLNRNFNASWNSIPNTNDPCADNYRGSAPESE  211 - 280
KETKAVTNFIRSHLNEIKVYITFHSYSQMLLFPYGYTSKLPPNHEDLAKVAKIGTDVLSTRYETRYIYGP  281 - 350
IESTIYPISGSSLDWAYDLGIKHTFAFELRDKGKFGFLLPESRIKPTCRETMLAVKFIAKYILKHTS    351 - 417
//

Text Mined References (26)

PMID Year Title