Name Development Level Target Family
Pro-opiomelanocortin Tbio Non-IDG
C-reactive protein Tbio Non-IDG
Tumor necrosis factor Tclin Non-IDG
Mannose-binding protein C Tchem Non-IDG
Xaa-Pro dipeptidase Tchem Enzyme
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CTD_human