Name Development Level Target Family
Retinol-binding protein 4 Tchem Non-IDG
Osteopontin Tbio Non-IDG
Patatin-like phospholipase domain-containing protein 3 Tbio Enzyme
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CTD_human