Name Development Level Target Family
Adenomatous polyposis coli protein Tbio Non-IDG
Prostaglandin G/H synthase 1 Tclin Enzyme
Prostaglandin G/H synthase 2 Tclin Enzyme
G1/S-specific cyclin-D1 Tchem Non-IDG
Transcription factor AP-1 Tchem Transcription Factor
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CTD_human