Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 19
PubMed Score 40.04
PubTator Score 16.50

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (3)

Disease log2 FC p
intraductal papillary-mucinous adenoma (... 1.100 2.1e-03
ovarian cancer 1.800 1.2e-04
tuberculosis 1.500 6.6e-05

Gene RIF (4)

AA Sequence

MNVVFAVKQYISKMIEDSGPGMKVLLMDKETTGIVSMVYTQSEILQKEVYLFERIDSQNREIMKHLKAIC   1 - 70
FLRPTKENVDYIIQELRRPKYTIYFIYFSNVISKSDVKSLAEADEQEVVAEVQEFYGDYIAVNPHLFSLN   71 - 140
ILGCCQGRNWDPAQLSRTTQGLTALLLSLKKCPMIRYQLSSEAAKRLAECVKQVITKEYELFEFRRTEVP  141 - 210
PLLLILDRCDDAITPLLNQWTYQAMVHELLGINNNRIDLSRVPGISKDLREVVLSAENDEFYANNMYLNF  211 - 280
AEIGSNIKNLMEDFQKKKPKEQQKLESIADMKAFVENYPQFKKMSGTVSKHVTVVGELSRLVSERNLLEV  281 - 350
SEVEQELACQNDHSSALQNIKRLLQNPKVTEFDAARLVMLYALHYERHSSNSLPGLMMDLRNKGVSEKYR  351 - 420
KLVSAVVEYGGKRVRGSDLFSPKDAVAITKQFLKGLKGVENVYTQHQPFLHETLDHLIKGRLKENLYPYL  421 - 490
GPSTLRDRPQDIIVFVIGGATYEEALTVYNLNRTTPGVRIVLGGTTVHNTKSFLEEVLASGLHSRSKESS  491 - 560
QVTSRSASRR                                561 - 570
//

Text Mined References (23)

PMID Year Title