Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 7
PubMed Score 0.29
PubTator Score 2.31

Knowledge Summary

Patent (211)

AA Sequence

MASRYVAVGMILSQTVVGVLGSFSVLLHYLSFYCTGCRLRSTDLIVKHLIVANFLALRCKGVPQTMAAFG   1 - 70
VRYFLNALGCKLVFYLHRVGRGVSIGTTCLLSVFQVITVSSRKSRWAKLKEKAPKHVGFSVLLCWIVCML   71 - 140
VNIIFPMYVTGKWNYTNITVNEDLGYCSGGGNNKIAQTLRAMLLSFPDVLCLGLMLWVSSSMVCILHRHK  141 - 210
QRVQHIDRSDLSPRASPENRATQSILILVSTFVSSYTLSCLFQVCMALLDNPNSLLVNTSALMSVCFPTL  211 - 280
SPFVLMSCDPSVYRFCFAWKR                           281 - 301
//

Text Mined References (7)

PMID Year Title