Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 68
PubMed Score 43.92
PubTator Score 62.92

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

  Disease (5)

Gene RIF (30)

AA Sequence

MARTGWTSPIPLCVSLLLTCGFAEAGKLLVVPMDGSHWFTMQSVVEKLILRGHEVVVVMPEVSWQLGKSL   1 - 70
NCTVKTYSTSYTLEDLDREFMDFADAQWKAQVRSLFSLFLSSSNGFFNLFFSHCRSLFNDRKLVEYLKES   71 - 140
SFDAVFLDPFDACGLIVAKYFSLPSVVFARGIACHYLEEGAQCPAPLSYVPRILLGFSDAMTFKERVRNH  141 - 210
IMHLEEHLFCQYFSKNALEIASEILQTPVTAYDLYSHTSIWLLRTDFVLDYPKPVMPNMIFIGGINCHQG  211 - 280
KPLPMEFEAYINASGEHGIVVFSLGSMVSEIPEKKAMAIADALGKIPQTVLWRYTGTRPSNLANNTILVK  281 - 350
WLPQNDLLGHPMTRAFITHAGSHGVYESICNGVPMVMMPLFGDQMDNAKRMETKGAGVTLNVLEMTSEDL  351 - 420
ENALKAVINDKSYKENIMRLSSLHKDRPVEPLDLAVFWVEFVMRHKGAPHLRPAAHDLTWYQYHSLDVIG  421 - 490
FLLAVVLTVAFITFKCCAYGYRKCLGKKGRVKKAHKSKTH                 491 - 530
//

Text Mined References (74)

PMID Year Title