Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 12
PubMed Score 9.71
PubTator Score 6.67

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

AA Sequence

MMYRPDVVRARKRVCWEPWVIGLVIFISLIVLAVCIGLTVHYVRYNQKKTYNYYSTLSFTTDKLYAEFGR   1 - 70
EASNNFTEMSQRLESMVKNAFYKSPLREEFVKSQVIKFSQQKHGVLAHMLLICRFHSTEDPETVDKIVQL   71 - 140
VLHEKLQDAVGPPKVDPHSVKIKKINKTETDSYLNHCCGTRRSKTLGQSLRIVGGTEVEEGEWPWQASLQ  141 - 210
WDGSHRCGATLINATWLVSAAHCFTTYKNPARWTASFGVTIKPSKMKRGLRRIIVHEKYKHPSHDYDISL  211 - 280
AELSSPVPYTNAVHRVCLPDASYEFQPGDVMFVTGFGALKNDGYSQNHLRQAQVTLIDATTCNEPQAYND  281 - 350
AITPRMLCAGSLEGKTDACQGDSGGPLVSSDARDIWYLAGIVSWGDECAKPNKPGVYTRVTALRDWITSK  351 - 420
TGI                                    421 - 423
//