Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 1
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent

No data available

AA Sequence

MPKGRAGSLPTTSIGWRFQLWFLGLTCPERHLARRLKNNSFYPFVQQEPNVFVLEYYLDTLWKGMLLFII   1 - 70
SVVLVSFSSLREVQKQETWVFLVYGVGVGLWLVISSLPRRRLVLNHTRGVYHFSIQGRTVCQGPLHLVYV   71 - 140
RLALSSDAHGRCFFHLVLGGHRLEPLVLVQLSEHYEQMEYLGRYIARKLNINYFDYLATSYRHVVRHWPP  141 - 210
PGAGTVMGKSPMGHKPSSSQSSLEV                         211 - 235
//

Text Mined References (2)

PMID Year Title