Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 7
PubMed Score 41.86
PubTator Score 15.56

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

Gene RIF (2)

AA Sequence

MRPLPGALGVAAAAALWLLLLLLPRTRADEHEHTYQDKEEVVLWMNTVGPYHNRQETYKYFSLPFCVGSK   1 - 70
KSISHYHETLGEALQGVELEFSGLDIKFKDDVMPATYCEIDLDKEKRDAFVYAIKNHYWYQMYIDDLPIW   71 - 140
GIVGEADENGEDYYLWTYKKLEIGFNGNRIVDVNLTSEGKVKLVPNTKIQMSYSVKWKKSDVKFEDRFDK  141 - 210
YLDPSFFQHRIHWFSIFNSFMMVIFLVGLVSMILMRTLRKDYARYSKEEEMDDMDRDLGDEYGWKQVHGD  211 - 280
VFRPSSHPLIFSSLIGSGCQIFAVSLIVIIVAMIEDLYTERGSMLSTAIFVYAATSPVNGYFGGSLYARQ  281 - 350
GGRRWIKQMFIGAFLIPAMVCGTAFFINFIAIYYHASRAIPFGTMVAVCCICFFVILPLNLVGTILGRNL  351 - 420
SGQPNFPCRVNAVPRPIPEKKWFMEPAVIVCLGGILPFGSIFIEMYFIFTSFWAYKIYYVYGFMMLVLVI  421 - 490
LCIVTVCVTIVCTYFLLNAEDYRWQWTSFLSAASTAIYVYMYSFYYYFFKTKMYGLFQTSFYFGYMAVFS  491 - 560
TALGIMCGAIGYMGTSAFVRKIYTNVKID                       561 - 589
//

Text Mined References (13)

PMID Year Title