Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 19
PubMed Score 6.46
PubTator Score 81.94

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

 GO Function (1)

Gene RIF (2)

AA Sequence

MSDFSEELKGPVTDDEEVETSVLSGAGMHFPWLQTYVETVAIGGKRRKDFAQTTSACLSFIQEALLKHQW   1 - 70
QQAAEYMYSYFQTLEDSDSYKRQAAPEIIWKLGSEILFYHPKSNMESFNTFANRMKNIGVMNYLKISLQH   71 - 140
ALYLLHHGMLKDAKRNLSEAETWRHGENTSSREILINLIQAYKGLLQYYTWSEKKMELSKLDKDDYAYNA  141 - 210
VAQDVFNHSWKTSANISALIKIPGVWDPFVKSYVEMLEFYGDRDGAQEVLTNYAYDEKFPSNPNAHIYLY  211 - 280
NFLKRQKAPRSKLISVLKILYQIVPSHKLMLEFHTLLRKSEKEEHRKLGLEVLFGVLDFAGCTKNITAWK  281 - 350
YLAKYLKNILMGNHLAWVQEEWNSRKNWWPGFHFSYFWAKSDWKEDTALACEKAFVAGLLLGKGCRYFRY  351 - 420
ILKQDHQILGKKIKRMKRSVKKYSIVNPRL                      421 - 450
//

Text Mined References (21)

PMID Year Title