Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 12
PubMed Score 3.03
PubTator Score 1.56

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (4)

Disease log2 FC p
juvenile dermatomyositis 1.440 1.1e-14
medulloblastoma, large-cell 1.100 1.9e-04
osteosarcoma 1.958 2.6e-08
ovarian cancer -2.300 2.3e-08

Gene RIF (2)

AA Sequence

MISAPDVVAFTKEEEYEEEPYNEPALPEEYSVPLFPFASQGANPWSKLSGAKFSRDFILISEFSEQVGPQ   1 - 70
PLLTIPNDTKVFGTFDLNYFSLRIMSVDYQASFVGHPPGSAYPKLNFVEDSKVVLGDSKEGAFAYVHHLT   71 - 140
LYDLEARGFVRPFCMAYISADQHKIMQQFQELSAEFSRASECLKTGNRKAFAGELEKKLKDLDYTRTVLH  141 - 210
TETEIQKKANDKGFYSSQAIEKANELASVEKSIIEHQDLLKQIRSYPHRKLKGHDLCPGEMEHIQDQASQ  211 - 280
ASTTSNPDESADTDLYTCRPAYTPKLIKAKSTKCFDKKLKTLEELCDTEYFTQTLAQLSHIEHMFRGDLC  281 - 350
YLLTSQIDRALLKQQHITNFLFEDFVEVDDRMVEKQESIPSKPSQDRPPSSSLEECPIPKVLISVGSYKS  351 - 420
SVESVLIKMEQELGDEEYKEVEVTELSSFDPQENLDYLDMDMKGSISSGESIEVLGTEKSTSVLSKSDSQ  421 - 490
ASLTVPLSPQVVRSKAVSHRTISEDSIEVLSTCPSEALIPDDFKASYPSAINEEESYPDGNEGAIRFQAS  491 - 560
ISPPELGETEEGSIENTPSQIDSSCCIGKESDGQLVLPSTPAHTHSDEDGVVSSPPQRHRQKDQGFRVDF  561 - 630
SVENANPSSRDNSCEGFPAYELDPSHLLASRDISKTSLDNYSDTTSYVSSVASTSSDRIPSAYPAGLSSD  631 - 700
RHKKRAGQNALKFIRQYPFAHPAIYSLLSGRTLVVLGEDEAIVRKLVTALAIFVPSYGCYAKPVKHWASS  701 - 770
PLHIMDFQKWKLIGLQRVASPAGAGTLHALSRYSRYTSILDLDNKTLRCPLYRGTLVPRLADHRTQIKRG  771 - 840
STYYLHVQSMLTQLCSKAFLYTFCHHLHLPTHDKETEELVASRQMSFLKLTLGLVNEDVRVVQYLAELLK  841 - 910
LHYMQESPGTSHPMLRFDYVPSFLYKI                        911 - 937
//

Text Mined References (20)

PMID Year Title