Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 9
PubMed Score 2.44
PubTator Score 2.62

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

  Disease (1)

Disease Target Count Z-score Confidence
Carcinoma 11493 0.0 0.9

Gene RIF (3)

AA Sequence

MRSVQIFLSQCRLLLLLVPTMLLKSLGEDVIFHPEGEFDSYEVTIPEKLSFRGEVQGVVSPVSYLLQLKG   1 - 70
KKHVLHLWPKRLLLPRHLRVFSFTEHGELLEDHPYIPKDCNYMGSVKESLDSKATISTCMGGLRGVFNID   71 - 140
AKHYQIEPLKASPSFEHVVYLLKKEQFGNQVCGLSDDEIEWQMAPYENKARLRDFPGSYKHPKYLELILL  141 - 210
FDQSRYRFVNNNLSQVIHDAILLTGIMDTYFQDVRMRIHLKALEVWTDFNKIRVGYPELAEVLGRFVIYK  211 - 280
KSVLNARLSSDWAHLYLQRKYNDALAWSFGKVCSLEYAGSVSTLLDTNILAPATWSAHELGHAVGMSHDE  281 - 350
QYCQCRGRLNCIMGSGRTGFSNCSYISFFKHISSGATCLNNIPGLGYVLKRCGNKIVEDNEECDCGSTEE  351 - 420
CQKDRCCQSNCKLQPGANCSIGLCCHDCRFRPSGYVCRQEGNECDLAEYCDGNSSSCPNDVYKQDGTPCK  421 - 490
YEGRCFRKGCRSRYMQCQSIFGPDAMEAPSECYDAVNLIGDQFGNCEITGIRNFKKCESANSICGRLQCI  491 - 560
NVETIPDLPEHTTIISTHLQAENLMCWGTGYHLSMKPMGIPDLGMINDGTSCGEGRVCFKKNCVNSSVLQ  561 - 630
FDCLPEKCNTRGVCNNRKNCHCMYGWAPPFCEEVGYGGSIDSGPPGLLRGAIPSSIWVVSIIMFRLILLI  631 - 700
LSVVFVFFRQVIGNHLKPKQEKMPLSKAKTEQEESKTKTVQEESKTKTGQEESEAKTGQEESKAKTGQEE  701 - 770
SKANIESKRPKAKSVKKQKK                           771 - 790
//

Text Mined References (10)

PMID Year Title