Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 10
PubMed Score 38.50
PubTator Score 10.77

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (19)

Gene RIF (3)

AA Sequence

MRGCLRLALLCALPWLLLAASPGHPAKSPRQPPAPRRDPFDAARGADFDHVYSGVVNLSTENIYSFNYTS   1 - 70
QPDQVTAVRVYVNSSSENLNYPVLVVVRQQKEVLSWQVPLLFQGLYQRSYNYQEVSRTLCPSEATNETGP   71 - 140
LQQLIFVDVASMAPLGAQYKLLVTKLKHFQLRTNVAFHFTASPSQPQYFLYKFPKDVDSVIIKVVSEMAY  141 - 210
PCSVVSVQNIMCPVYDLDHNVEFNGVYQSMTKKAAITLQKKDFPGEQFFVVFVIKPEDYACGGSFFIQEK  211 - 280
ENQTWNLQRKKNLEVTIVPSIKESVYVKSSLFSVFIFLSFYLGCLLVGFVHYLRFQRKSIDGSFGSNDGS  281 - 350
GNMVASHPIAASTPEGSNYGTIDESSSSPGRQMSSSDGGPPGQSDTDSSVEESDFDTMPDIESDKNIIRT  351 - 420
KMFLYLSDLSRKDRRIVSKKYKIYFWNIITIAVFYALPVIQLVITYQTVVNVTGNQDICYYNFLCAHPLG  421 - 490
VLSAFNNILSNLGHVLLGFLFLLIVLRRDILHRRALEAKDIFAVEYGIPKHFGLFYAMGIALMMEGVLSA  491 - 560
CYHVCPNYSNFQFDTSFMYMIAGLCMLKLYQTRHPDINASAYSAYASFAVVIMVTVLGVVFGKNDVWFWV  561 - 630
IFSAIHVLASLALSTQIYYMGRFKIDLGIFRRAAMVFYTDCIQQCSRPLYMDRMVLLVVGNLVNWSFALF  631 - 700
GLIYRPRDFASYMLGIFICNLLLYLAFYIIMKLRSSEKVLPVPLFCIVATAVMWAAALYFFFQNLSSWEG  701 - 770
TPAESREKNRECILLDFFDDHDIWHFLSATALFFSFLVLLTLDDDLDVVRRDQIPVF         771 - 827
//

Text Mined References (12)

PMID Year Title