Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 1
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent (109)

AA Sequence

MENNTEVSEFILLGLTNAPELQVPLFIMFTLIYLITLTGNLGMIILILLDSHLHTPMYFFLSNLSLAGIG   1 - 70
YSSAVTPKVLTGLLIEDKAISYSACAAQMFFCAVFATVENYLLSSMAYDRYAAVCNPLHYTTTMTTRVCA   71 - 140
CLAIGCYVIGFLNASIQIGDTFRLSFCMSNVIHHFFCDKPAVITLTCSEKHISELILVLISSFNVFFALL  141 - 210
VTLISYLFILITILKRHTGKGYQKPLSTCGSHLIAIFLFYITVIIMYIRPSSSHSMDTDKIASVFYTMII  211 - 280
PMLSPIVYTLRNKDVKNAFMKVVEKAKYSLDSVF                    281 - 314
//

Text Mined References (1)

PMID Year Title
14983052 2004 The human olfactory receptor gene family.