Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 1
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent (128)

AA Sequence

MFFIIHSLVTSVFLTALGPQNRTMHFVTEFVLLGFHGQREMQSCFFSFILVLYLLTLLGNGAIVCAVKLD   1 - 70
RRLHTPMYILLGNFAFLEIWYISSTVPNMLVNILSEIKTISFSGCFLQFYFFFSLGTTECFFLSVMAYDR   71 - 140
YLAICRPLHYPSIMTGKFCIILVCVCWVGGFLCYPVPIVLISQLPFCGPNIIDHLVCDPGPLFALACISA  141 - 210
PSTELICYTFNSMIIFGPFLSILGSYTLVIRAVLCIPSGAGRTKAFSTCGSHLMVVSLFYGTLMVMYVSP  211 - 280
TSGNPAGMQKIITLVYTAMTPFLNPLIYSLRNKDMKDALKRVLGLTVSQN            281 - 330
//

Text Mined References (1)

PMID Year Title
14983052 2004 The human olfactory receptor gene family.