Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 9
PubMed Score 6.69
PubTator Score 2.78

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (8)

Disease log2 FC p
adrenocortical carcinoma -2.029 2.3e-03
atypical teratoid / rhabdoid tumor 1.800 1.7e-03
chronic rhinosinusitis -1.726 4.0e-02
ependymoma 3.400 2.6e-11
lung adenocarcinoma -1.100 1.8e-06
lung carcinoma -1.400 3.2e-04
nasopharyngeal carcinoma -1.300 8.2e-08
non-small cell lung carcinoma -1.100 1.6e-08

Gene RIF (2)

AA Sequence

MAPKQKKKTSRGKKRLKPVLAASEDMEPVNMESMGHPEIYPLVLTTKTQEIFNCRIDEDVTDEQPYKLIN   1 - 70
KEDIFEDLRNRAAVSDFHPVKKIVQEYPGNELLLVYDKDFKYGLNFYLIATEEGKENYLNPPEVPEEQEE   71 - 140
YKEHIPEDVYIYKPPVSKPWVSLGSEKEIEEESVTESTKQITYMISRKRSEFGAPIKFSDQNASSVKDAY  141 - 210
IECTAYPDKNFTLKQLEKDVGMQVIPQIKDISTQTKWTYPKNATTQYYPREFSEEEKETLKQSKPLVDFL  211 - 280
NNASISVEIALQQNEIMNTFIDDWKYLAEEEGTFGDKTDTHLKEYQSFTDLHSPTEKMITCVSWHPTIYG  281 - 350
LIAVSVAVRLSFEDRVHFSGKLLLQPSLILFWSFSDPIHPQLMLESPDDIFCFKFCPSDPNIIAGGCING  351 - 420
QIVMWDITAHADRIENIKAGGSRSKRATLKPMFLLEPESNKEAMYIRHCAVSSIENGHKKVITDIHWLSD  421 - 490
TFEINRMGSVFENRSGICCQLVTCSADCTICFWDIRPQKPLTPQTTEKKKEESIEIPFDVPSTFLHLDLS  491 - 560
WKPLTKVRLSKGETSLDHCPTKISLNEDHLLCKTQDKMLAQSKTEKAEEMNPYHNLESGMANLLKPIDDF  561 - 630
CTKFFVGTEEGEVIYTDWKMEKDPETGRLMSKKPVSHHTIHDGTVHTIQRSPFYNDIILTVGGWNVAIWK  631 - 700
EGVMTGPLLQSCCAPKRYTSGHWSLTRPGVFYIGREDGYIDIWDLLEKTHEPAQSQNICITMITYIKPWI  701 - 770
FSSKQQFIATADYYGTLHILEIPWTLSRPSTNEMASVNHYFEREVKHLEYVEQRKKIREQEKKEMELEMA  771 - 840
KKKVKTYQKSKEQMQAELKMDYESYLELEKTVLINLGLIKVTEKGSYMEVM            841 - 891
//

Text Mined References (9)

PMID Year Title