Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 50
PubMed Score 57.99
PubTator Score 51.94

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (13)

Disease log2 FC p
astrocytic glioma -1.100 4.2e-02
atypical teratoid / rhabdoid tumor -2.200 1.8e-03
Chronic Lymphocytic Leukemia 1.062 1.5e-02
cutaneous lupus erythematosus 1.500 4.2e-02
ependymoma -1.800 1.8e-02
glioblastoma -1.600 8.5e-03
group 3 medulloblastoma 2.000 2.6e-05
lung cancer 1.500 7.5e-04
medulloblastoma, large-cell 1.500 3.9e-02
non-small cell lung cancer -1.581 8.6e-15
ovarian cancer -2.200 2.0e-11
Pick disease -1.300 8.3e-03
ulcerative colitis -1.300 3.4e-02

Gene RIF (33)

AA Sequence

MGHLPTGIHGARRLLPLLWLFVLFKNATAFHVTVQDDNNIVVSLEASDVISPASVYVVKITGESKNYFFE   1 - 70
FEEFNSTLPPPVIFKASYHGLYYIITLVVVNGNVVTKPSRSITVLTKPLPVTSVSIYDYKPSPETGVLFE   71 - 140
IHYPEKYNVFTRVNISYWEGKDFRTMLYKDFFKGKTVFNHWLPGMCYSNITFQLVSEATFNKSTLVEYSG  141 - 210
VSHEPKQHRTAPYPPQNISVRIVNLNKNNWEEQSGNFPEESFMRSQDTIGKEKLFHFTEETPEIPSGNIS  211 - 280
SGWPDFNSSDYETTSQPYWWDSASAAPESEDEFVSVLPMEYENNSTLSETEKSTSGSFSFFPVQMILTWL  281 - 350
PPKPPTAFDGFHIHIEREENFTEYLMVDEEAHEFVAELKEPGKYKLSVTTFSSSGSCETRKSQSAKSLSF  351 - 420
YISPSGEWIEELTEKPQHVSVHVLSSTTALMSWTSSQENYNSTIVSVVSLTCQKQKESQRLEKQYCTQVN  421 - 490
SSKPIIENLVPGAQYQVVIYLRKGPLIGPPSDPVTFAIVPTGIKDLMLYPLGPTAVVLSWTRPYLGVFRK  491 - 560
YVVEMFYFNPATMTSEWTTYYEIAATVSLTASVRIANLLPAWYYNFRVTMVTWGDPELSCCDSSTISFIT  561 - 630
APVAPEITSVEYFNSLLYISWTYGDDTTDLSHSRMLHWMVVAEGKKKIKKSVTRNVMTAILSLPPGDIYN  631 - 700
LSVTACTERGSNTSMLRLVKLEPAPPKSLFAVNKTQTSVTLLWVEEGVADFFEVFCQQVGSSQKTKLQEP  701 - 770
VAVSSHVVTISSLLPATAYNCSVTSFSHDSPSVPTFIAVSTMVTEMNPNVVVISVLAILSTLLIGLLLVT  771 - 840
LIILRKKHLQMARECGAGTFVNFASLERDGKLPYNWRRSIFAFLTLLPSCLWTDYLLAFYINPWSKNGLK  841 - 910
KRKLTNPVQLDDFDAYIKDMAKDSDYKFSLQFEELKLIGLDIPHFAADLPLNRCKNRYTNILPYDFSRVR  911 - 980
LVSMNEEEGADYINANYIPGYNSPQEYIATQGPLPETRNDFWKMVLQQKSQIIVMLTQCNEKRRVKCDHY  981 - 1050
WPFTEEPIAYGDITVEMISEEEQDDWACRHFRINYADEMQDVMHFNYTAWPDHGVPTANAAESILQFVHM  1051 - 1120
VRQQATKSKGPMIIHCSAGVGRTGTFIALDRLLQHIRDHEFVDILGLVSEMRSYRMSMVQTEEQYIFIHQ  1121 - 1190
CVQLMWMKKKQQFCISDVIYENVSKS                        1191 - 1216
//

Text Mined References (54)

PMID Year Title