Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 27
PubMed Score 4.71
PubTator Score 6.27

Knowledge Summary

Patent (775)

TINX Plot

Expression

 GWAS Trait (1)

Gene RIF (27)

AA Sequence

MGNAPAKKDTEQEESVNEFLAKARGDFLYRWGNPAQNTASSDQFERLRTLGMGSFGRVMLVRHQETGGHY   1 - 70
AMKILNKQKVVKMKQVEHILNEKRILQAIDFPFLVKLQFSFKDNSYLYLVMEYVPGGEMFSRLQRVGRFS   71 - 140
EPHACFYAAQVVLAVQYLHSLDLIHRDLKPENLLIDQQGYLQVTDFGFAKRVKGRTWTLCGTPEYLAPEI  141 - 210
ILSKGYNKAVDWWALGVLIYEMAVGFPPFYADQPIQIYEKIVSGRVRFPSKLSSDLKHLLRSLLQVDLTK  211 - 280
RFGNLRNGVGDIKNHKWFATTSWIAIYEKKVEAPFIPKYTGPGDASNFDDYEEEELRISINEKCAKEFSE  281 - 350
F//

Text Mined References (29)

PMID Year Title