Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 10
PubMed Score 12.68
PubTator Score 5.95

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (15)

Gene RIF (3)

AA Sequence

MEIRQHEWLSASPHEGFEQMRLKSRPKEPSPSLTRVGANFYSSVKQQDYSASVWLRRKDKLEHSQQKCIV   1 - 70
IFALVCCFAILVALIFSAVDIMGEDEDGLSEKNCQNKCRIALVENIPEGLNYSENAPFHLSLFQGWMNLL   71 - 140
NMAKKSVDIVSSHWDLNHTHPSACQGQRLFEKLLQLTSQNIEIKLVSDVTADSKVLEALKLKGAEVTYMN  141 - 210
MTAYNKGRLQSSFWIVDKQHVYIGSAGLDWQSLGQMKELGVIFYNCSCLVLDLQRIFALYSSLKFKSRVP  211 - 280
QTWSKRLYGVYDNEKKLQLQLNETKSQAFVSNSPKLFCPKNRSFDIDAIYSVIDDAKQYVYIAVMDYLPI  281 - 350
SSTSTKRTYWPDLDAKIREALVLRSVRVRLLLSFWKETDPLTFNFISSLKAICTEIANCSLKVKFFDLER  351 - 420
ENACATKEQKNHTFPRLNRNKYMVTDGAAYIGNFDWVGNDFTQNAGTGLVINQADVRNNRSIIKQLKDVF  421 - 490
ERDWYSPYAKTLQPTKQPNCSSLFKLKPLSNKTATDDTGGKDPRNV              491 - 536
//

Text Mined References (12)

PMID Year Title