Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 48
PubMed Score 166.78
PubTator Score 664.17

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

  Disease (6)

Disease Target Count Z-score Confidence
Bipolar Disorder 666 0.0 3.0
Essential Hypertension 94 0.0 3.0
Schizophrenia 1160 0.0 3.0
Disease Target Count Z-score Confidence
Neurodegenerative disease 414 0.0 4.0
hereditary spastic paraplegia 318 0.0 4.0

Expression

PDB (17)

Gene RIF (23)

AA Sequence

MSTSWSDRLQNAADMPANMDKHALKKYRREAYHRVFVNRSLAMEKIKCFGFDMDYTLAVYKSPEYESLGF   1 - 70
ELTVERLVSIGYPQELLSFAYDSTFPTRGLVFDTLYGNLLKVDAYGNLLVCAHGFNFIRGPETREQYPNK   71 - 140
FIQRDDTERFYILNTLFNLPETYLLACLVDFFTNCPRYTSCETGFKDGDLFMSYRSMFQDVRDAVDWVHY  141 - 210
KGSLKEKTVENLEKYVVKDGKLPLLLSRMKEVGKVFLATNSDYKYTDKIMTYLFDFPHGPKPGSSHRPWQ  211 - 280
SYFDLILVDARKPLFFGEGTVLRQVDTKTGKLKIGTYTGPLQHGIVYSGGSSDTICDLLGAKGKDILYIG  281 - 350
DHIFGDILKSKKRQGWRTFLVIPELAQELHVWTDKSSLFEELQSLDIFLAELYKHLDSSSNERPDISSIQ  351 - 420
RRIKKVTHDMDMCYGMMGSLFRSGSRQTLFASQVMRYADLYAASFINLLYYPFSYLFRAAHVLMPHESTV  421 - 490
EHTHVDINEMESPLATRNRTSVDFKDTDYKRHQLTRSISEIKPPNLFPLAPQEITHCHDEDDDEEEEEEE  491 - 560
E//

Text Mined References (54)

PMID Year Title