Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 36
PubMed Score 153.22
PubTator Score 123.03

Knowledge Summary

Patent (20,373)

Expression

  Differential Expression (2)

Disease log2 FC p
group 3 medulloblastoma 1.100 1.6e-03
osteosarcoma -1.484 1.8e-05

Gene RIF (10)

AA Sequence

MRSRSNSGVRLDGYARLVQQTILCYQNPVTGLLSASHEQKDAWVRDNIYSILAVWGLGMAYRKNADRDED   1 - 70
KAKAYELEQNVVKLMRGLLQCMMRQVAKVEKFKHTQSTKDSLHAKYNTATCGTVVGDDQWGHLQVDATSL   71 - 140
FLLFLAQMTASGLRIIFTLDEVAFIQNLVFYIEAAYKVADYGMWERGDKTNQGIPELNASSVGMAKAALE  141 - 210
AIDELDLFGAHGGRKSVIHVLPDEVEHCQSILFSMLPRASTSKEIDAGLLSIISFPAFAVEDVNLVNVTK  211 - 280
NEIISKLQGRYGCCRFLRDGYKTPREDPNRLHYDPAELKLFENIECEWPVFWTYFIIDGVFSGDAVQVQE  281 - 350
YREALEGILIRGKNGIRLVPELYAVPPNKVDEEYKNPHTVDRVPMGKVPHLWGQSLYILSSLLAEGFLAA  351 - 420
GEIDPLNRRFSTSVKPDVVVQVTVLAENNHIKDLLRKHGVNVQSIADIHPIQVQPGRILSHIYAKLGRNK  421 - 490
NMNLSGRPYRHIGVLGTSKLYVIRNQIFTFTPQFTDQHHFYLALDNEMIVEMLRIELAYLCTCWRMTGRP  491 - 560
TLTFPISRTMLTNDGSDIHSAVLSTIRKLEDGYFGGARVKLGNLSEFLTTSFYTYLTFLDPDCDEKLFDN  561 - 630
ASEGTFSPDSDSDLVGYLEDTCNQESQDELDHYINHLLQSTSLRSYLPPLCKNTEDRHVFSAIHSTRDIL  631 - 700
SVMAKAKGLEVPFVPMTLPTKVLSAHRKSLNLVDSPQPLLEKVPESDFQWPRDDHGDVDCEKLVEQLKDC  701 - 770
SNLQDQADILYILYVIKGPSWDTNLSGQHGVTVQNLLGELYGKAGLNQEWGLIRYISGLLRKKVEVLAEA  771 - 840
CTDLLSHQKQLTVGLPPEPREKIISAPLPPEELTKLIYEASGQDISIAVLTQEIVVYLAMYVRAQPSLFV  841 - 910
EMLRLRIGLIIQVMATELARSLNCSGEEASESLMNLSPFDMKNLLHHILSGKEFGVERSVRPIHSSTSSP  911 - 980
TISIHEVGHTGVTKTERSGINRLRSEMKQMTRRFSADEQFFSVGQAASSSAHSSKSARSSTPSSPTGTSS  981 - 1050
SDSGGHHIGWGERQGQWLRRRRLDGAINRVPVGFYQRVWKILQKCHGLSIDGYVLPSSTTREMTPHEIKF  1051 - 1120
AVHVESVLNRVPQPEYRQLLVEAIMVLTLLSDTEMTSIGGIIHVDQIVQMASQLFLQDQVSIGAMDTLEK  1121 - 1190
DQATGICHFFYDSAPSGAYGTMTYLTRAVASYLQELLPNSGCQMQ              1191 - 1235
//

Text Mined References (43)

PMID Year Title