Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 1
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent (95)

AA Sequence

MMGRRNNTNVADFILMGLTLSEEIQMALFMLFLLIYLITMLGNVGMILIIRLDLQLHTPMYFFLTHLSFI   1 - 70
DLSYSTVVTPKTLANLLTSNYISFTGCFAQMFFFAFLGTAECYLLSSMAHDRYAAICSPLHYTVIMSKRL   71 - 140
CLALITGPYVIGFIDSFVNVVSMSRLHFYDSNVIHHFFCDTSPILALSCTDTYNTEILIFIIVGSTLMVS  141 - 210
LFTISASYVFILFTILKINSTSGKQKAFSTCVSHLLGVTIFYSTLIFTYLKPRKSYSLGRDQVASVFYTI  211 - 280
VIPVLNPLIYSLRNKEVKNAVIRVMQRRQDSR                     281 - 312
//

Text Mined References (1)

PMID Year Title
14983052 2004 The human olfactory receptor gene family.