Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 5
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent

No data available

AA Sequence

MCALKGFLEENFYTYSVAKGNHSTVYEFILLGLTDNAELQVTLFGIFLVVYLASFMGNFGLIMLIQISPQ   1 - 70
LHTPMYFFLSHLAFVDFSFTSSVAPNTLVNFLCEVKSITFYACAIQVCCFITFVVCELYLLSIMAYDRYV   71 - 140
AICNPLLYVILIPRKCIKLIASTYVYGFTVGLVQTVATSYLSFCDSNVINHFYHDDVPLVALACSDTHVK  141 - 210
ELMLLIIAGFNTLCSLVIVLISYGFIFFAILRIHSAEGRQKAFSTSASHLTSITIFYGTIIFMYPQPKSS  211 - 280
HSLNMDKVASVFNVVVIPTLNPLIYSLRNQEVKNALKRIIEKLCLAVK             281 - 328
//

Text Mined References (5)

PMID Year Title