Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 0
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent

No data available

AA Sequence

MGRGNSTEVTEFHLLGFGVQHEFQHVLFIVLLLIYVTSLIGNIGMILLIKTDSRLQTPMYFFPQHLAFVD   1 - 70
ICYTSAITPKMLQSFTEENNLITFRGCVIQFLVYATFATSDCYLLAIMAMDCYVAICKPLRYPMIMSQTV   71 - 140
YIQLVAGSYIIGSINASVHTGFTFSLSFCKSNKINHFFCDGLPILALSCSNIDINIILDVVFVGFDLMFT  141 - 210
ELVIIFSYIYIMVTILKMSSTAGRKKSFSTCASHLTAVTIFYGTLSYMYLQPQSNNSQENMKVASIFYGT  211 - 280
VIPMLNPLIYSLRNKEGK                            281 - 298
//