Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 1
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent

No data available

AA Sequence

MLHTNNTQFHPSTFLVVGVPGLEDVHVWIGFPFFAVYLTALLGNIIILFVIQTEQSLHQPMFYFLAMLAG   1 - 70
TDLGLSTATIPKMLGIFWFNLGEIAFGACITQMYTIHICTGLESVVLTVTGIDRYIAICNPLRYSMILTN   71 - 140
KVIAILGIVIIVRTLVFVTPFTFLILRLPFCGVRIIPHTYCEHMGLAKLACASINVIYGLIAFSVGYIDI  141 - 210
SVIGFSYVQILRAVFHLPAWDARPKALSTCGSHVCVMLAFYLPALFSFMTHRFGHNIPHYIHILLANLYV  211 - 280
VFPPALNSVIYGVKTKQIREQVLRILNPKSFWHFDPKRIFHNNSVRQ              281 - 327
//

Text Mined References (1)

PMID Year Title