Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 1
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent (89)

AA Sequence

MVTEFIFLGLSDSQELQTFLFMLFFVFYGGIVFGNLLIVITVVSDSHLHSPMYFLLANLSLIDLSLSSVT   1 - 70
APKMITDFFSQRKVISFKGCLVQIFLLHFFGGSEMVILIAMGFDRYIAICKPLHYTTIMCGNACVGIMAV   71 - 140
TWGIGFLHSVSQLAFAVHLLFCGPNEVDSFYCDLPRVIKLACTDTYRLDIMVIANSGVLTVCSFVLLIIS  141 - 210
YTIILMTIQHRPLDKSSKALSTLTAHITVVLLFFGPCVFIYAWPFPIKSLDKFLAVFYSVITPLLNPIIY  211 - 280
TLRNKDMKTAIRQLRKWDAHSSVKF                         281 - 305
//

Text Mined References (1)

PMID Year Title