Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 6
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent (126)

AA Sequence

MVTEFIFLGLSDSQELQTFLFMLFFVFYGGIVFGNLLIVITVVSDSHLHSPMYFLLANLSLIDLSLSSVT   1 - 70
APKMITDFFSQRKVISFKGCLVQIFLLHFFGGSEMVILIAMGFDRYIAICKPLHYTTIMCGNACVGIMAV   71 - 140
AWGIGFLHSVSQLAFAVHLPFCGPNEVDSFYCDLPRVIKLACTDTYRLDIMVIANSGVLTVCSFVLLIIS  141 - 210
YTIILMTIQHCPLDKSSKALSTLTAHITVVLLFFGPCVFIYAWPFPIKSLDKFLAVFYSVITPLLNPIIY  211 - 280
TLRNKDMKTAIRRLRKWDAHSSVKF                         281 - 305
//

Text Mined References (7)

PMID Year Title