Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 1
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent (79)

AA Sequence

MENYNQTSTDFILLGLFPPSKIGLFLFILFVLIFLMALIGNLSMILLIFLDTHLHTPMYFLLSQLSLIDL   1 - 70
NYISTIVPKMASDFLYGNKSISFIGCGIQSFFFMTFAGAEALLLTSMAYDRYVAICFPLHYPIRMSKRMY   71 - 140
VLMITGSWMIGSINSCAHTVYAFRIPYCKSRAINHFFCDVPAMLTLACTDTWVYEYTVFLSSTIFLVFPF  141 - 210
TGIACSYGWVLLAVYRMHSAEGRKKAYSTCSTHLTVVTFYYAPFAYTYLCPRSLRSLTEDKVLAVFYTIL  211 - 280
TPMLNPIIYSLRNKEVMGALTRVIQNIFSVKM                     281 - 312
//

Text Mined References (1)

PMID Year Title