Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 2
PubMed Score 0.14
PubTator Score 1.14

Knowledge Summary

Patent (179)

TINX Plot

  Disease (1)

Disease Target Count Z-score Confidence
Carcinoma 11493 0.0 0.8

AA Sequence

MNISDVISFDILVSAMKTGNQSFGTDFLLVGLFQYGWINSLLFVVIATLFTVALTGNIMLIHLIRLNTRL   1 - 70
HTPMYFLLSQLSIVDLMYISTTVPKMAVSFLSQSKTIRFLGCEIQTYVFLALGGTEALLLGFMSYDRYVA   71 - 140
ICHPLHYPMLMSKKICCLMVACAWASGSINAFIHTLYVFQLPFCRSRLINHFFCEVPALLSLVCQDTSQY  141 - 210
EYTVLLSGLIILLLPFLAILASYARVLIVVFQMSSGKGQAKAVSTCSSHLIVASLFYATTLFTYTRPHSL  211 - 280
RSPSRDKAVAVFYTIVTPLLNPFIYSLRNKEVTGAVRRLLGYWICCRKYDFRSLY          281 - 335
//

Text Mined References (4)

PMID Year Title