Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 6
PubMed Score 14.47
PubTator Score 14.73

Knowledge Summary

Patent (6,283)

AA Sequence

MSPENQSSVSEFLLLGLPIRPEQQAVFFTLFLGMYLTTVLGNLLIMLLIQLDSHLHTPMYFFLSHLALTD   1 - 70
ISFSSVTVPKMLMDMRTKYKSILYEECISQMYFFIFFTDLDSFLITSMAYDRYVAICHPLHYTVIMREEL   71 - 140
CVFLVAVSWILSCASSLSHTLLLTRLSFCAANTIPHVFCDLAALLKLSCSDIFLNELVMFTVGVVVITLP  141 - 210
FMCILVSYGYIGATILRVPSTKGIHKALSTCGSHLSVVSLYYGSIFGQYLFPTVSSSIDKDVIVALMYTV  211 - 280
VTPMLNPFIYSLRNRDMKEALGKLFSRATFFSW                     281 - 313
//

Text Mined References (7)

PMID Year Title