Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 1
PubMed Score 0.43

Knowledge Summary

Patent

No data available

AA Sequence

MCPLTLHVTGLMNVSEPNSSFAFVNEFILQGFSCEWTIQIFLFSLFTTIYALTITGNGAIAFVLWCDRRL   1 - 70
HTPMYMFLGNFSFLEIWYVSSTVPKMLVNFLSEKKNISFAGCFLQFYFFFSLGTSECLLLTVMAFDQYLA   71 - 140
ICRPLLYPNIMTGHLYAKLVILCWVCGFLWFLIPIVLISQKPFCGPNIIDHVVCDPGPLFALDCVSAPRI  141 - 210
QLFCYTLSSLVIFGNFLFIIGSYTLVLKAVLGMPSSTGRHKAFSTCGSHLAVVSLCYSPLMVMYVSPGLG  211 - 280
HSTGMQKIETLFYAMVTPLFNPLIYSLQNKEIKAALRKVLGSSNII              281 - 326
//

Text Mined References (1)

PMID Year Title
14983052 2004 The human olfactory receptor gene family.