Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 49
PubMed Score 238.66
PubTator Score 80.42

Knowledge Summary

Patent (29,873)

Gene RIF (25)

AA Sequence

MAQQWSLQRLAGRHPQDSYEDSTQSSIFTYTNSNSTRGPFEGPNYHIAPRWVYHLTSVWMIFVVTASVFT   1 - 70
NGLVLAATMKFKKLRHPLNWILVNLAVADLAETVIASTISIVNQVSGYFVLGHPMCVLEGYTVSLCGITG   71 - 140
LWSLAIISWERWLVVCKPFGNVRFDAKLAIVGIAFSWIWSAVWTAPPIFGWSRYWPHGLKTSCGPDVFSG  141 - 210
SSYPGVQSYMIVLMVTCCIIPLAIIMLCYLQVWLAIRAVAKQQKESESTQKAEKEVTRMVVVMIFAYCVC  211 - 280
WGPYTFFACFAAANPGYAFHPLMAALPAYFAKSATIYNPVIYVFMNRQFRNCILQLFGKKVDDGSELSSA  281 - 350
SKTEVSSVSSVSPA                              351 - 364
//

Text Mined References (50)

PMID Year Title