Property Summary

Ligand Count 4
NCBI Gene PubMed Count 25
PubMed Score 35.91
PubTator Score 30.88

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (3)

Disease log2 FC p
nephrosclerosis -2.021 9.0e-03
osteosarcoma 1.299 4.5e-03
ulcerative colitis -1.200 1.6e-05

Gene RIF (13)

AA Sequence

MARAHWGCCPWLVLLCACAWGHTKPVDLGGQDVRNCSTNPPYLPVTVVNTTMSLTALRQQMQTQNLSAYI   1 - 70
IPGTDAHMNEYIGQHDERRAWITGFTGSAGTAVVTMKKAAVWTDSRYWTQAERQMDCNWELHKEVGTTPI   71 - 140
VTWLLTEIPAGGRVGFDPFLLSIDTWESYDLALQGSNRQLVSITTNLVDLVWGSERPPVPNQPIYALQEA  141 - 210
FTGSTWQEKVSGVRSQMQKHQKVPTAVLLSALEETAWLFNLRASDIPYNPFFYSYTLLTDSSIRLFANKS  211 - 280
RFSSETLSYLNSSCTGPMCVQIEDYSQVRDSIQAYSLGDVRIWIGTSYTMYGIYEMIPKEKLVTDTYSPV  281 - 350
MMTKAVKNSKEQALLKASHVRDAVAVIRYLVWLEKNVPKGTVDEFSGAEIVDKFRGEEQFSSGPSFETIS  351 - 420
ASGLNAALAHYSPTKELNRKLSSDEMYLLDSGGQYWDGTTDITRTVHWGTPSAFQKEAYTRVLIGNIDLS  421 - 490
RLIFPAATSGRMVEAFARRALWDAGLNYGHGTGHGIGNFLCVHEWPVGFQSNNIAMAKGMFTSIEPGYYK  491 - 560
DGEFGIRLEDVALVVEAKTKYPGSYLTFEVVSFVPYDRNLIDVSLLSPEHLQYLNRYYQTIREKVGPELQ  561 - 630
RRQLLEEFEWLQQHTEPLAARAPDTASWASVLVVSTLAILGWSV               631 - 674
//

Text Mined References (26)

PMID Year Title