Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 61
Grant Count 1,752
R01 Count 997
Funding $146,074,820.14
PubMed Score 3453.99
PubTator Score 1751.26

Knowledge Summary

Patent (15,138)

Expression

Synonym

Accession O14733 B2R9S5 D6W659 O14648 O14816 O60452 O60453 Q1PG43 Q8IY10 MAP kinase kinase 7
Symbols MEK
MKK7
JNKK2
MEK 7
MAPKK7
PRKMK7
SAPKK4
SAPKK-4

Gene

PDB

2DYL   3WZU   4UX9   5B2K   5B2L   5B2M