Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 14
PubMed Score 3.85
PubTator Score 4.12

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

  Disease (2)

Disease Target Count Z-score Confidence
Carcinoma 11493 0.0 1.0
Kidney cancer 2613 0.0 0.5
Disease Target Count Z-score Confidence
Schizophrenia 1160 0.0 0.7

Expression

Gene RIF (7)

AA Sequence

MENCSAASTFLTDSLELELGTEWCKPPYFSCAVDNRGGGKHFSGESYLCSGALKRLILNLDPLPTNFEED   1 - 70
TLEIFGIQWVTETALVNSSRELFHLFRQQLYNLETLLQSSCDFGKVSTLHCKADNIRQQCVLFLHYVKVF   71 - 140
IFRYLKVQNAESHVPVHPYEALEAQLPSVLIDELHGLLLYIGHLSELPSVNIGAFVNQNQIKLFPPSWHL  141 - 210
LHLHLDIHWLVLEILYMLGEKLKQVVYGHQFMNLASDNLTNISLFEEHCETLLCDLISLSLNRYDKVRSS  211 - 280
ESLMSDQCPCLCIKELWVLLIHLLDHRSKWFVSESFWNWLNKLLKTLLEKSSDRRRSSMPVIQSRDPLGF  281 - 350
SWWIITHVASFYKFDRHGVPDEMRKVESNWNFVEELLKKSISVQGVILEEQLRMYLHCCLTLCDFWEPNI  351 - 420
AIVTILWEYYSKNLNSSFSISWLPFKGLANTMKSPLSMLEMVKTCCCDKQDQELYKSSSSYTIFLCILAK  421 - 490
VVKKAMKSNGPHPWKQVKGRIYSKFHQKRMEELTEVGLQNFFSLFLLLAAVAEVEDVASHVLDLLNFLKP  491 - 560
AFVTSQRALIWKGHMAFLLMYAQKNLDIGVLAEKFSCAFREKAKEFLVSKNEEMVQRQTIWTLLSIYIDG  561 - 630
VQEVFETSYCLYPSHEKLLNDGFSMLLRACRESELRTVLSFLQAVLARIRSMHQQLCQELQRDNVDLFVQ  631 - 700
SSLSAKERHLAAVASALWRHFFSFLKSQRMSQVVPFSQLADAAADFTLLAMDMPSTAPSDFQPQPVISII  701 - 770
QLFGWDDIICPQVVARYLSHVLQNSTLCEALSHSGYVSFQALTVRSWIRCVLQMYIKNLSGPDDLLIDKN  771 - 840
LEEAVEKEYMKQLVKLTRLLFNLSEVKSIFSKAQVEYLSISEDPKKALVRFFEAVGVTYGNVQTLSDKSA  841 - 910
MVTKSLEYLGEVLKYIKPYLGKKVFSAGLQLTYGMMGILVKSWAQIFATSKAQKLLFRIIDCLLLPHAVL  911 - 980
QQEKELPAPMLSAIQKSLPLYLQGMCIVCCQSQNPNAYLNQLLGNVIEQYIGRFLPASPYVSDLGQHPVL  981 - 1050
LALRNTATIPPISSLKKCIVQVIRKSYLEYKGSSPPPRLASILAFILQLFKETNTDIYEVELLLPGILKC  1051 - 1120
LVLVSEPQVKRLATENLQYMVKACQVGSEEEPSSQLTSVFRQFIQDYGMRYYYQVYSILETVATLDQQVV  1121 - 1190
IHLISTLTQSLKDSEQKWGLGRNIAQREAYSKLLSHLGQMGQDEMQRLENDNT          1191 - 1243
//

Text Mined References (16)

PMID Year Title