Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 34
PubMed Score 73.89
PubTator Score 46.60

Knowledge Summary

Patent

No data available

Gene RIF (27)

AA Sequence

MKVLPASGLAVFLIMALKFSTAAPSLVAASPRTWRNNYRLAQAYLDKYYTNKEGHQIGEMVARGSNSMIR   1 - 70
KIKELQAFFGLQVTGKLDQTTMNVIKKPRCGVPDVANYRLFPGEPKWKKNTLTYRISKYTPSMSSVEVDK   71 - 140
AVEMALQAWSSAVPLSFVRINSGEADIMISFENGDHGDSYPFDGPRGTLAHAFAPGEGLGGDTHFDNAEK  141 - 210
WTMGTNGFNLFTVAAHEFGHALGLAHSTDPSALMYPTYKYKNPYGFHLPKDDVKGIQALYGPRKVFLGKP  211 - 280
TLPHAPHHKPSIPDLCDSSSSFDAVTMLGKELLLFKDRIFWRRQVHLRTGIRPSTITSSFPQLMSNVDAA  281 - 350
YEVAERGTAYFFKGPHYWITRGFQMQGPPRTIYDFGFPRHVQQIDAAVYLREPQKTLFFVGDEYYSYDER  351 - 420
KRKMEKDYPKNTEEEFSGVNGQIDAAVELNGYIYFFSGPKTYKYDTEKEDVVSVVKSSSWIGC      421 - 483
//

Text Mined References (36)

PMID Year Title