Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 838
PubMed Score 2656.79
PubTator Score 2137.39

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

Protein-protein Interaction (1)

AA Sequence

MHSFPPLLLLLFWGVVSHSFPATLETQEQDVDLVQKYLEKYYNLKNDGRQVEKRRNSGPVVEKLKQMQEF   1 - 70
FGLKVTGKPDAETLKVMKQPRCGVPDVAQFVLTEGNPRWEQTHLTYRIENYTPDLPRADVDHAIEKAFQL   71 - 140
WSNVTPLTFTKVSEGQADIMISFVRGDHRDNSPFDGPGGNLAHAFQPGPGIGGDAHFDEDERWTNNFREY  141 - 210
NLHRVAAHELGHSLGLSHSTDIGALMYPSYTFSGDVQLAQDDIDGIQAIYGRSQNPVQPIGPQTPKACDS  211 - 280
KLTFDAITTIRGEVMFFKDRFYMRTNPFYPEVELNFISVFWPQLPNGLEAAYEFADRDEVRFFKGNKYWA  281 - 350
VQGQNVLHGYPKDIYSSFGFPRTVKHIDAALSEENTGKTYFFVANKYWRYDEYKRSMDPGYPKMIAHDFP  351 - 420
GIGHKVDAVFMKDGFFYFFHGTRQYKFDPKTKRILTLQKANSWFNCRKN             421 - 469
//