Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 71
PubMed Score 136.01
PubTator Score 167.85

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (8)

Gene RIF (58)

AA Sequence

MALFTPWKLSSQKLGFFLVTFGFIWGMMLLHFTIQQRTQPESSSMLREQILDLSKRYIKALAEENRNVVD   1 - 70
GPYAGVMTAYDLKKTLAVLLDNILQRIGKLESKVDNLVVNGTGTNSTNSTTAVPSLVALEKINVADIING   71 - 140
AQEKCVLPPMDGYPHCEGKIKWMKDMWRSDPCYADYGVDGSTCSFFIYLSEVENWCPHLPWRAKNPYEEA  141 - 210
DHNSLAEIRTDFNILYSMMKKHEEFRWMRLRIRRMADAWIQAIKSLAEKQNLEKRKRKKVLVHLGLLTKE  211 - 280
SGFKIAETAFSGGPLGELVQWSDLITSLYLLGHDIRISASLAELKEIMKKVVGNRSGCPTVGDRIVELIY  281 - 350
IDIVGLAQFKKTLGPSWVHYQCMLRVLDSFGTEPEFNHANYAQSKGHKTPWGKWNLNPQQFYTMFPHTPD  351 - 420
NSFLGFVVEQHLNSSDIHHINEIKRQNQSLVYGKVDSFWKNKKIYLDIIHTYMEVHATVYGSSTKNIPSY  421 - 490
VKNHGILSGRDLQFLLRETKLFVGLGFPYEGPAPLEAIANGCAFLNPKFNPPKSSKNTDFFIGKPTLREL  491 - 560
TSQHPYAEVFIGRPHVWTVDLNNQEEVEDAVKAILNQKIEPYMPYEFTCEGMLQRINAFIEKQDFCHGQV  561 - 630
MWPPLSALQVKLAEPGQSCKQVCQESQLICEPSFFQHLNKDKDMLKYKVTCQSSELAKDILVPSFDPKNK  631 - 700
HCVFQGDLLLFSCAGAHPRHQRVCPCRDFIKGQVALCKDCL                 701 - 741
//

Text Mined References (71)

PMID Year Title